top of page

בספינות

בעלי החיים שמיובאים לארץ מגיעים מאוסטרליה ומאירופה. מסע ימי קשה שאורכו בין שבוע לחודש.
בעלי החיים סובלים באוניות מצפיפות, מחלת ים, זוהמה, חום קיצוני ורעב. הם עושים צרכים במקום בו הם עומדים וזה על זה, מחוסר ברירה אחרת. העגלים והטלאים מגיעים לישראל תשושים, לפעמים מכוסים בצואה, עם בעיות נשימה ובעיות עיניים קשות בגלל ריכוז אדי האמוניה שנפלטים מהשתן, חלקם אף מתעוורים.

 

bottom of page