top of page

תמותה

יבוא עגלים וטלאים לארץ כרוך במשאות קשים באוניית ובמשאיות, פריקות והעמסות שלהם ותחנות מעבר כמו הסגרים ומפטמות. הכל בתנאים קשים של אלימות, צפיפות הרעבה ועוד. חולי ומוות בתנאים אלה הם בלתי נמנעים, ורבים מבעלי החיים אפילו לא מגיעים לבתי המטבחיים ומתים בדרך.

באלבום זה אספנו רק חלק ממקרי המוות שתיעדנו במהלך המשלוחים

bottom of page